Home > Genera > Species > genus = Apostasia
 Species    Hybrids   Synonyms
total 24
Genus Species Author Year Status Description
Apostasia alba Rolfe 1896 synonym Accepted Name Apostasia wallichii
Apostasia brunonis Griff. 1851 synonym Accepted Name Apostasia nuda
Apostasia curvata J.J.Sm. 1927 synonym Accepted Name Apostasia wallichii
Apostasia elliptica J.J.Sm. 1920 synonym Accepted Name Apostasia latifolia
Apostasia fogangica Y.Y.Yin, P.S.Zhong & Z.J.Liu 2016 accepted
Apostasia gracilis Rolfe 1889 synonym Accepted Name Apostasia wallichii
Apostasia latifolia Rolfe 1889 accepted
Apostasia lobbii Rchb.f. 1872 synonym Accepted Name Apostasia nuda
Apostasia lucida Blume ex Siebe 1903 synonym Accepted Name Apostasia wallichii
Apostasia nipponica Masam. 1935 synonym Accepted Name Apostasia wallichii
Apostasia nuda R.Br. 1830 accepted
Apostasia odorata Blume 1825 accepted
Apostasia papuana Schltr. 1905 synonym Accepted Name Apostasia wallichii
Apostasia parvula Schltr. 1906 accepted
Apostasia platystylis J.J.Sm. 1920 synonym Accepted Name Apostasia odorata
Apostasia ramifera S.C.Chen & K.Y.Lang 1986 accepted
Apostasia selebica J.J.Sm. 1933 synonym Accepted Name Apostasia odorata
Apostasia shenzhenica Z.J.Liu & L.J.Chen 2011 accepted
Apostasia stylidioides (F.Muell.) Rchb.f. 1872 synonym Accepted Name Apostasia wallichii
Apostasia thorelii Gagnep. 1933 synonym Accepted Name Apostasia odorata
Apostasia wallichii R.Br. 1830 accepted
Apostasia wallichii subsp. nipponica (Masam.) Masam. 1963 synonym Accepted Name Apostasia wallichii
Apostasia wallichii var. nipponica (Masam.) Masam. 1963 synonym Accepted Name Apostasia wallichii
Apostasia wallichii var. seraweiensis J.J.Sm. 1927 synonym Accepted Name Apostasia wallichii