Home > Genera > Hybrid > Aeridovanda Hybrid


Aeridovanda Korat Koki-flabellata Somsak Jitsupha - unplaced (INT)
Aerides Korat Koki (1991) × Vanda flabellata (1985)

  Filter by variety, form, clonal name, or synonym


20308
Aeridovanda Korat Koki-flabellata
Somsak JitsuphaSpecies Ancestors

50.0%
V. flabellata

25.0%
Aer. houlletiana

25.0%
Aer. lawrenceae