Home > species > Lepanthes Species

Lepanthes acuminata Schltr. 1912 (Kew)


Distribution
Mexico Gulf, Mexico, Northerm America
Mexico Southwest, Northerm America
Mexico Southeast, Northerm America
Belize, Southern America
Costa Rica, Southern America
El Salvador, Southern America
Guatemala, Southern America
Honduras, Southern America
Nicaragua, Southern America
Venezuela, Southern America
General Information:
Subfamily:   Epidendroideae
Tribe:   Epidendreae
Subtribe:   Pleurothallidinae
Genus:   Lepanthes  (images)
Subgenus:   Lepanthes  (images)
Section:   Lepanthes  (images)
Subsection:   Lepanthes  (images)

Lepanthes acuminata
Photo: Piotr Kazimierz DobrzyƄski
Lepanthes acuminata
Photo: Wiel Driessen
Lepanthes acuminata
Photo: Jorge de la Cruz