Home > Genera > Hybrid > Aeridovanda Hybrid


Aeridovanda Supatra Delight K.Phuttaviriya 2003 - registered (RHS)
Vanda Krailerk White (1999) × Aerides lawrenceae (1883)

  Filter by variety, form, clonal name, or synonym


11063
Aeridovanda Supatra Delight white
Jorge Gastin
11064
Aeridovanda Supatra Delight white
Jorge Gastin
11062
Aeridovanda Supatra Delight white
Jorge Gastin
11065
Aeridovanda Supatra Delight white
Jorge GastinSpecies Ancestors

50.0%
Aer. lawrenceae

23.35%
V. sanderiana

12.5%
V. tessellata

6.17%
V. dearei

2.84%
V. coerulea

1.56%
V. denisoniana

1.56%
V. curvifolia

1.47%
V. tricolor

0.59%
V. luzonica