Home > Genera > Hybrid > Phalaenopsis Hybrid


Phalaenopsis Sogo Lawrence Sogo 2002 - registered (RHS)
Phalaenopsis Brother Peterstar (2000) × Phalaenopsis Brother Sara Gold (1997)17254
Phalaenopsis Sogo Lawrence 'F1982'
Maria Mosolova
18046
Phalaenopsis Sogo Lawrence
James Keach