Home > Genera > Hybrid > Encyleyvola Hybrid


Encyleyvola Grapelade E.B.Horton 1991 - registered (RHS)
Encyvola Phoenix × Cattleya schilleriana

 • Encyleyvola Grapelade

  • Eyv. Phoenix
   1960
   • B. nodosa
   • E. phoenicea
  • C. schilleriana