Myrmecocattleya Hamlyn's Melody C.Hamilton 2009 (registered RHS)
( Cattleya Nora's Melody × Myrmecophila brysiana )

Subfamily:   None
Genus:   Myrmecocattleya
display = 3

Hamlyn's Melody
Craig De Trini
Hamlyn's Melody
Mark Robinson
Hamlyn's Melody
Mark Robinson